Start Program konferencji
Program XV Toruńskiego Seminarium Ekologicznego
czwartek, 29.06.2017r., s. 289, I piętro, budynek WBiOŚ
09.00-09.15 Otwarcie – Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Werner Ulrich
Sesja I, Prowadzący: dr hab. Agnieszka Piernik
09.15 – 09.45 Mieczysław Kunz Działalność naukowa, edukacyjna i organizacyjna Profesora Andrzeja Nienartowicza
09.45 – 10.15 Silvio Viglia, Marco Casazza, Laura Turconi, Anna Lewandowska-Czarnecka, Andrzej Nienartowicz, Sergio Ulgiati An emergy-based metric for natural capital and ecosystem services assessment
10.15 – 10.45 Piotr Hulisz, Agnieszka Piernik, Arkadiusz Krawiec, Maciej Walczak Czy jest możliwa rewitalizacja rezerwatu halofitów w Ciechocinku?
10.45 – 11.15 Anna Filbrandt-Czaja Badania współczesnych spektrów pyłkowych z Borów Tucholskich
11.15 – 11.45 Dyskusja do sesji
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
Sesja II, Prowadzący: dr hab. Mieczysław Kunz
12.00 – 12.15 Małgorzata Falencka-Jabłońska Rezerwat florystyczny „Grzędy” jako obiekt modelowy badań ekosystemów leśnych
12.15 – 12.30 Jarosław T. Czochański Przemiany krajobrazowe i zagrożenia ekosystemów obszarów chronionych w otoczeniu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
12.30 – 12.45 Mariusz Kistowski Pożądane kierunki kształtowania krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego w świetle jego dotychczasowej transformacji (na przykładzie obszaru między Gdańskiem a Kartuzami)
12.45 – 13.00 Beata Woziwoda, Anastazja Krzyżanowska Osłabienie usług ekosystemowych borów sosnowych świeżych jako wynik negatywnych oddziaływań dębu czerwonego na runo
13.00 – 13.15 Andrzej Długoński Usługi ekosystemowe parków wypoczynkowych strefy śródmiejskiej miasta Łodzi
13.15 – 13.30 Dyskusja do sesji
13.30 – 14.00 Przerwa lunchowa
Sesja III, Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz
14.00 – 14.15 Grażyna Łaska Modele zależności pomiędzy dynamiką roślinności a dynamiką populacji w długoterminowych badaniach ekologicznych. Zaburzenia antropogeniczne
14.15 – 14.30 Tomasz Załuski, Iwona Paszek, Dorota Gawenda-Kempczyńska Specyfika zmian flory i roślinności w lasach użytkowanych gospodarczo
14.30 – 14.45 Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski Zróżnicowanie składu gatunkowego i struktury lasów łęgowych Równiny Urszulewskiej
14.45 – 15.00 Robert Hanczaruk, Agnieszka Kompała-Bąba Struktura funkcjonalna zbiorowisk roślinnych doliny rzeki Kłodnicy
15.00 – 15.15 Piotr Sewerniak, Michał Jankowski, Łukasz Mendyk, Michał Dąbrowski Wpływ uwarunkowanej rzeźbą terenu zmienności cech siedliska na cechy fitocenozy na wydmach poligonu toruńskiego
15.15 – 15.30 Dyskusja do sesji
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
Sesja IV, Prowadzący: dr hab. Piotr Hulisz
15.45 – 16.00 Agnieszka Piernik, Katarzyna Hrynkiewicz, Anna Wojciechowska, Sonia Szymańska, Marta Lis, Adele Muscolo Wpływ halotolerancyjnychendofitycznych bakterii wyizolowanych z soliroda zielnego Salicorniaeuropaea L. na wzrost buraka pastewnego (Beta vulgaris L.) w warunkach stresu solnego
16.00 – 16.15 Wioleta Małgorzata Tylman-Mojżeszek, Grażyna Barbara Dąbrowska Stres solny u roślin z rodziny Brassicaceae
16.15 – 16.30 Marta Lis, Lucjan Rutkowski, Agnieszka Piernik Flora trawników przytężniowych uzdrowisk
16.30 – 16.45 Dominik Kopeć, Agnieszka Piernik, Dariusz Kamiński, Justyna Wylazłowska, Anna Halladin-Dąbrowska Wykorzystanie danych hiperspektralnych i skaningu laserowego do identyfikacji roślinności halofilnej
16.45 – 17.00 Dyskusja do sesji
17.30 Sesja posterowa w szklarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
18.00 Uroczysta kolacja w szklarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
piątek, 30.06.2017r., s. 289, I piętro, budynek WBiOŚ
Sesja V, Prowadzący: dr hab. Tomasz Kakareko
09.00 – 09.15 Katarzyna Parszuto, Paula Sieczko, Michał Łopata, Renata Tandyrak, Jolanta Grochowska, Grzegorz Wiśniewski, Renata Augustyniak Ocena procesów produkcji i rozkładu autochtonicznej materii organicznej w wodach jezior Barczewskich na podstawie dynamiki barwników: chlorofilu a i feofityny a.
09.15 – 09.30 Rafał Chmara, Krzysztof Banaś Funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk wodnych mszaków w jeziorach Pomorza
09.30 – 09.45 Krzysztof Banaś, Rafał Chmara, Alicja Robionek, Rafał Ronowski Struktura zbiorowisk mszaków w jeziorach Pomorza
09.45 – 10.00 Hanna Ciecierska, Agnieszka Kolada, Joanna Ruszczyńska Makrofitowa metoda oceny jakości jezior w Polsce – stan zaawansowania wdrażania
10.00 – 10.15 Andrzej Hutorowicz, Marcin Białowąs, Bronisław Długoszewski, Lech Doroszczyk Metody hydroakustyczne - narzędzie badań elodeidów w jeziorach
10.15 – 10.30 Dyskusja do sesji
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
Sesja VI, Prowadzący: dr hab. Grażyna Dąbrowska
10.45 – 11.00 Magdalena Mróz, Marcin Chodak, Katarzyna Sroka, Beata Klimek Wpływ rekultywacji hałd sosną i olszą na funkcjonowanie zespołów mikroorganizmów glebowych
11.00 – 11.15 Zuzanna Znajewska, Grażyna Dąbrowska Ekspresja metalotionein w organach rzepaku (Brassicanapus L.) Rosnącego w obecności wybranych grzybów glebowych
11.15 – 11.30 Monika Kozłowska Problemy badań ekologicznych mikroskopijnych grzybów pasożytniczych w ekosystemach naturalnych
11.30 – 11.45 Lidia K. Trocha, Elżbieta Rudy, Artur Trzebny, Wojciech Bierza, Paweł Rutkowski, Bartosz Bułaj, and Mirosława Dabert Czynniki kształtujące zbiorowiska grzybów ECM w ekosystemach leśnych
11.45 – 12.00 Marta Rzańska–Wieczorek, Hanna Piekarska–Boniecka Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w agrocenozach na terenie Polski
12.00 – 12.15 Dyskusja do sesji
12.15 – 12.45 Przerwa lunchowa
Sesja VII, Prowadzący: dr hab. Michał Wojciechowski
12.45 – 13.00 Dominika Chmolowska, Marcin Nobis, Joanna Rutkowska, Szymon Zubek Zmiany właściwości fizyko-chemicznych gleby i składu gatunkowego roślin po przeniesieniu zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych ze związku Molinioncaeruleae
13.00 – 13.15 Wojciech Staszek Zróżnicowanie ekosystemów wybrzeży morskich Pomorza jako przejaw procesów funkcjonalnych środowiska
13.15 – 13.30 Beata Babczyńska-Sendek, Agnieszka Kompała-Bąba, Agnieszka Błońska, Małgorzata Frelich Cechy funkcjonalne gatunków roślin dominujących w runi muraw kserotermicznych Niecki Nidziańskiej
13.30 – 13.45 Paweł Loro Strategie życiowe roślin i porostów w ekosystemie lądowym morskiej Antarktyki
13.45 – 14.00 Jarosław Czochański, Paweł Wiśniewski Doliny rzeczne jako korytarze ekologiczne - struktura, funkcje i rola w ochronie zasobów przyrody
14.00 – 14.15 Marek Nieoczym Wpływ warunków siedliskowych na zgrupowania ptaków wodnych stawów hodowlanych
14.15 – 14.30 Dyskusja do sesji
14.30 Dyskusja generalna, podsumowanie i zakończenie konferencji